FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फालेलुङ गाउँपालिकाको कर्मचारीको आन्तरीक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७९ २०७९/०८० 03/14/2023 - 13:47 PDF icon कर्मचारीको आन्तरीक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९.pdf
आधारभूत तह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ वेबसाईटमा प्रकाशन गर्ने २०७९/०८० 03/06/2023 - 07:02 PDF icon आधारभूत तह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको वाङमय प्रतिष्ठान स्थापन तथा संचालन सम्बन्धी फालेलुङ राजपत्र २०७९/०८० 02/15/2023 - 14:02 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको वाङमय प्रतिष्ठान ऐन २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९/०८० 02/14/2023 - 20:15 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ को संशोधन विधेयक, २०७९.pdf
"थोक्लिम्बा" लाई "थकेपुङ" अँग्रेजीमा "THAKEPUNG" नामाकरण गरिएको सम्बन्धी राजपत्र प्रकाशन। २०७९/०८० 02/05/2023 - 21:25 PDF icon राजपत्र थोक्लिम्बालाई थकेपुङ बनाउने.pdf
फालेलुङ गाउँपाललिकाको व्याक हो लोडर सञ्चालन राजपत्र । २०७९/०८० 01/09/2023 - 11:05 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका व्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी राजपत्र । २०७९/०८० 01/09/2023 - 11:04 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका व्यवसाय कर कार्यविधि, २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका, २०७९ २०७९/०८० 11/29/2022 - 11:41 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ (1).pdf
प्रकोप राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ २०७९/०८० 11/06/2022 - 13:01 PDF icon प्रकोप राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
आर्थिक सहायता उपलब्ध सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ २०७९/०८० 11/06/2022 - 12:55 PDF icon आर्थिक सहायता उपलब्ध सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf

Pages