FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

आफ्नो नागरिक्ताको फोटो कपी ल्याउनु पर्छ र आफ्नो घरधुरी तिरेको करको फोटो कपी ल्याउनु पर्छ ।

कृषि पशु समुह दर्ता /अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक कागजातहरु समुहको निवेदन समुहको विधानको फोटोकपी समुहको माइनटको प्रतिलिपी समुह अभिलेख गर्न अख्तीयारी हितकोष सम्बन्धि विवरण राजश्व रु ५००/-