FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा निवेदन पेशको लागि दरखास्त फारम ।

रिटर्नी स्वयंसेवक अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धमा ।

आवश्यकता सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा।

कुकुर तथा विरालोहरुलाई नि-शुल्क रेविज विरुद्धको खोप शिविर संचालन सम्बन्धमा सूचान प्रकाशन गरिएको छ ।

सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

विपद् कोषको हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

चालू आ.व. २०७९।०८० को आर्थिक वित्तिय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

पर्यटन शुल्क/कृषिजन्य वस्तु/पशुजन्य वस्तु/वनपैदावार निकासी शुल्क ढाँचा बढावढको सूचना ।

Pages