सूचना तथा समाचार

अध्यक्षकप फुटवल प्रतियोगिताको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने वारे

प्रस्तुत विषयमा २०७५ चैत्र ३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयानुसार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि गाउँपालिकाले अध्यक्ष कप फुटवल प्रतियोगिताका लागि विनियोजन गरेको रकम रु पाँचलाख कार्यान्वयन गर्न तपशिलको शर्तको अधिनमा रही संघ-संस्था तथा क्लवसँग प्रस्तावना माग गरी प्राप्त प्रस्तावनाहरु मध्ये प्रभावग्राही प

अ.हे.व करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

 अ.हे.व करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना  

दस्तावेज: 

अ.हे.ब करार सेवाको लागि एकिकृत योग्यता क्रम सम्बन्धि सुचना ।

अ.हे.ब करार सेवाको लागि प्रप्त दरखास्तहरुको एकिकृत योग्यता क्रम सम्बन्धि सुचना ।

Pages