FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्यकर्मीहरुको छनौट परीक्षा संचालन मिति तोकिएको बारे ।

करार सेवाको लागि दरखास्त नमुना फारम ।

मिति २०७७।०४।१९ गते सार्वजनिक विदा रहेको हुनाले यस गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय तथा सम्पुर्ण वडा कार्यालय बन्द रहने सम्पुर्णमा जानकारी गराईन्छ

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

पुन सूचना सच्याइ स्वास्थ्य संस्थाहरुमामा करार सेवामा पदपुर्तिको सूचना ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुमामा ल्याव असिस्टेन्ट तथा अ.न.मि करार सेवामा पदपुर्तिको सूचना ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुमामा करार सेवामा पदपुर्तिको सूचना .

आशयको सूचना जारी गरीएको बारे ।PHRM/SQ/GOODS/2076/077-08

आशयको सूचना जारी गरिएको बारे । ठेक्का नं PHRM/GOODS/WORKS/2076/77-02

आशयको सूचना जारी गरिएको बारे । ठेक्का नं PHRM/GOODS/WORKS/2076/77-01

Pages