FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषी सामाग्रि ७५% छुटमा वितरण बारे सुचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवाको लागि छनौट हुनुभएका उम्मेद्वारहरु सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना

अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवाको लागि छनौट हुनुभएका उम्मेद्वारहरु सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना ।

अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवामाको लागि दरखास्तवालाहरूको योग्यता सम्बन्धि सूचना

 अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवामाको लागि दरखास्तवालाहरूको योग्यता सम्बन्धि सूचना 

फालेलुङ गाउँपालिकाको मिति २०७५/०४/२३ गते करार सेवाकाे लागि पेश हुन आएका दरखास्तहरु सुचीकरण गरिएको सुचना ।

प्रस्तुत विषयमा फालेलुङ गाउँपालिकाको मिति २०७५/०४/२३ गते करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना अनुसार अ.हे.ब अनमी तथा ल्याव असिष्टेन्ट पदका लागि पेश हुन आएका दरखास्तवलाहरु सुचीकरण गरिएको सुचना ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सुचना ।

प्रस्तुत विषयमा फालेलुङ गाउँपालिकाको मिति २०७५/०४/२३ गते करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना अनुसार अ.हे.ब अनमी तथा ल्याव असिष्टेन्ट पदका लागि दरखास्तवलाहरुलाई अन्तर्वातामा उपस्थित हुनको लागि जानकारी गराईन्छ ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सुचना ।

प्रस्तुत विषयमा फालेलुङ गाउँपालिकाको मिति २०७५/०४/२३ गते करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना अनुसार अ.हे.ब अनमी तथा ल्याव असिष्टेन्ट पदका लागि दरखास्तवलाहरुलाई अन्तर्वातामा उपस्थित हुनको लागि जानकारी गराईन्छ ।

योजना कार्यान्वयनको लागि बार्षिक कार्य तालिका

योजना कार्यान्वयनको लागि बार्षिक कार्य तालिका

करार सेवा लिने सम्बन्धी संशोधित सुचना ।

अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना ।

फालेलुङ गाउँपालिकाको स्वास्थय तर्फका प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक रहेकाले करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने प्रयोजनका लाग यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले २०७५ भाद्र महिनाको ६ गतेका दिन दिनको २ः०० बजे भित्र १८ वर्ष उमेर पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेको नागरिकहरुले दरखास्त दस्तुर रु ५००। फालेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोष खाता नंं ०६७०३००००००००४००१०१० मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर लिई यस गाउँपालिकाको प्रशासन शाखामा आवेदन पेश गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।

Pages