Surveying Equipments को बोलपत्र खोल्दै कर्मचारीहरु