२०७५ बैशाख १ गते दोस्रो चौरी महोत्सवका केही झलकहरु ।