FAQs Complain Problems

तालिम सम्बन्धमा ।

One Heart World Wide को सहयोगमा स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यबस्थापन विषक फालेलुङ गाउँपालिकाकाो कार्यालय थोक्लिम्बा पाँचथरमा वडा अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुलाई दुइदवसीय तालिमको सुचना ।

आर्थिक वर्ष: