FAQs Complain Problems

अ.हे.ब करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना ।

फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थीत सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ बरडाँडामा रिक्त रहेको अ.हे.ब.  पदमा करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने प्रयोजनका लाग यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले २०७६ बैशाख १२ गते दिनको २ः०० बजे भित्र १८ वर्ष उमेर पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेको नागरिकहरुले दरखास्त दस्तुर रु ५००। फालेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोष खाता नंं ०६७०३००००००००४००१०१० मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर लिई यस गाउँपालिकाको प्रशासन शाखामा आवेदन पेश गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।

आर्थिक वर्ष: